Serveis ImmobiliarisServeis

PLANIFICACIÓ SUCCESÒRIA PER PATRIMONIS FAMILIARS

 • Estructuració patrimonial per facilitar la successió i l’optimització tributària.

PROJECTES SINGULARS

 • Promocions immobiliàries, permutes, recerca d’inversors en projectes concrets: hotels, grans superfícies, parcs diversos.
 • Estudi de mercat, anàlisi tècnic, econòmic, financer i comercial.
 • Elaboració i contractació del projecte per compte dels inversors.
 • Control d’execució d’obres. Control normatiu, econòmic, pressupostari, de qualitat i d’acompliment de terminis.
 • Gestió dels actius. Coordinació de la comercialització.

ASSESSORIA DE DESINVERSIONS

 • Anàlisi, auditoria de l’actiu.
 • Planificació. Estudi d’utilitats i rendiments. Càlcul del preu de venda.
 • Pla de màrqueting per inversors.
 • Recerca d’inversors internacionals.
 • Negociació.

ASSESORIA D’INVERSIONS

 • Plantejament de la estratègia.
 • Recerca d’oportunitats. Producte.
 • Estudi de mercat. Anàlisi tècnic, econòmic, financer i comercial.
 • Identificació de riscos, proposta de solucions o alternatives.
 • Due Diligence.
 • Gestió financera.
 • Negociació.

GESTIÓ DELS ACTIUS DEL PATRIMONI IMMOBILIARI

 • Administració de propietats.
 • Optimització d’ingressos: maximitzar l’ocupació, negociació de lloguers, cobraments, gestió de morositat.
 • Reporting de rendibilitat, facturació, comptabilitat.
 • Manteniment tècnic, reparacions, remodelacions.
 • Acompliment normatiu, permisos, llicències.

ANÀLISI PATRIMONIAL I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

 • Anàlisi, inventari i valoració quantitativa: valor patrimonial, fluixes recurrents de caixa, rendibilitat.
 • Valoració qualitativa.
 • Benchmarking, comparativa respecte a actius similars al país i a l’exterior.
 • Propostes de millora, optimització de rendibilitat, increment de valor, diversificació de riscos.

GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI IMMOBILIARI

Gestió del conjunt del patrimoni immobiliari tenint en compte els requeriments de la propietat, la composició del patrimoni, el perfil de risc i les circumstàncies actuals i l’evolució prevista dels mercats, amb la finalitat de protegir e incrementar el valor del patrimoni i la seva rendibilitat.